Laboratorium 7

Na mocy artykułu 130 ustawy Prawo o ruchu drogowym Policja (komendant wojewódzki właściwy dla miejsca
stałego pobytu lub Komendant Główny Policji w przypadku braku miejsca stałego pobytu) prowadzi ewidencję
kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. Każde naruszenie posiada przypisaną liczbę punktów w skali
od 0 do 10. Punkty za naruszenie przepisów ruchu drogowego wpisane do ewidencji usuwa się po upływie 1 roku od
dnia naruszenia, chyba że przed upływem tego okresu kierowca dopuścił się naruszeń, za które na podstawie
prawomocnych rozstrzygnięć przypisana liczba punktów przekroczyłaby 24 punkty lub w przypadku kierowców,
którzy posiadają uprawnienia do kierowania pojazdami przez okres mniej niż jednego roku – 20 punktów. Do
ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego wpisuje się kierowcę, który kierując pojazdem
silnikowym lub motorowerem, dopuścił się naruszenia przepisów ruchu drogowego. Kierowca to osoba uprawniona
do kierowania pojazdem silnikowym lub motorowerem. Informacje o kierowcach, w skład których wchodzą dane
takie jak imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, pesel, adres stałego miejsca pobytu, charakterystyka dokumentu
stwierdzającego posiadane uprawnienia (datę nadania uprawnień, datę wygaśnięcia uprawnień, organ nadający
uprawnienia, numer dokumentu, wydającego dokument, datę ważności dokumentu), zdarzenia zatrzymania
dokumentu oraz zwrócenia, cofnięcia uprawnienia oraz przywrócenia, utraty oraz odnalezienia, a także orzeczeń o
zakazie prowadzenia pojazdów.

Treść zadania: Opracować diagram klas, wchodzących w skład rozwiązania modelującego problem
ewidencjonowania kierowców, uprawnień, dokumentów oraz mandatów karnych, nakładanych przez
funkcjonariuszy Policji z uwzględnieniem WSZYSTKICH niezbędnych artefaktów, wydobytych z opisu problemu w
procesie dekompozycji. Diagram MUSI być wykonany zgodnie z zasadami paradygmatu obiektowego. W przypadku
użycia wzorców projektowych należy je zaznaczyć i podpisać.